Přihláška člena klubu

PŘIHLÁŠKA ČLENA KLUBU

Oddíl fotbalu TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s.

  Osobní údaje o hráči

  Adresa

  Zákonný zástupce

  Kontaktní osoba

  Doplňující zdravotní údaje

  Osobní údaje uvedené v přihlášce člena klubu jsou poskytnuty se souhlasem zákonného zástupce, který svým podpisem potvrzuje poskytnutí osobních údajů dítěte pro účely uvedené v této přihlášce.

  Oddíl fotbalu TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. se sídlem Mánesova 1580/17, Česká Lípa, IČ 04286090 bude zpracovávat osobní údaje dítěte v souvislosti s činností klubu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů2 a zákonem3 zejména pro účely:
  a) evidence v seznamu členů klubu a
  b) vyúčtováním členských příspěvků a
  c) pro Žádost o dotaci z programu v oblasti sportu v celoroční činnosti sportovní organizace vykazující v členské základně sportovce do 19 let města Česká Lípa v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, navštěvovaná škola / školka.

  Souhlasíte-li, bude klub zpracovávat osobní údaje dítěte pro:

  a) Evidenci ve veřejně dostupné databázi Fotbalové asociace České republiky (FAČR) v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, ID, název klubu. Každý registrovaný člen platí roční členský příspěvek 100 Kč (mládež), 200 Kč (dospělí). Platí od 5-ti let věku. Platba se hradí prostřednictvím klubu vždy nejpozději do 28.2. příslušného roku.
  ANONE

  b) Marketingové akce (zasílání obchodních sdělení) v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, případně telefonní číslo.
  ANONE

  c) Účely evidence ve veřejně dostupné databázi České unie sportu v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, ID, název klubu pro potřeby grantových programů.
  ANONE

  Rodné číslo, slouží pro registraci u FAČR, bez něj není možné hráče registrovat a hrát mistrovská utkání, bude klub zpracovávat se souhlasem dle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, za účelem jednoznačné identifikace a za účelem příp. prokazování oprávněně požadovaných dotací poskytnutých Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dle zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně odvolat. Poskytován je na celou dobu trvání členství a dále po dobu 10-ti let od jeho ukončení.

  Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám klubu, či zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte budou zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně.

  Svým podpisem prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu
  a) kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé emailové zprávě,
  b) na přístup k osobním údajům,
  c) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  d) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně,
  e) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  f) na přenositelnost údajů a taktéž právo,
  g) vznést námitku, po níž zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
  h) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce databáze:
  Jan Kubišta, fs@loko-cl.cz, 704 443 604

  Takto vyplněná přihláška bude zaslána správci databáze a platná bude teprve po podepsání u správce, kterým je za oddíl fotbalu TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. Jan Kubišta.

  captcha


  1 Poskytnutí rodného čísla je dobrovolné
  2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se pracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ozrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  3 Zákon č. XXX/2018 Sb., o zpracování osobních údajů (xxx – číslo bude známo po uveřejnění ve sbírce zákonů)