Zdravotní způsobilost hráče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Každá hráčka či hráč, nebo jeho opatrovník či zákonný zástupce, je povinen před zahájením sportovní činnosti vždy zvážit, zda mu jeho aktuální zdravotní stav dovoluje absolvovat fyzickou zátěž fotbalového tréninku nebo utkání.

Formuláře

Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Lékaři v praxi postupně vytvořili formulář, který nabízíme ke stažení ve formátu PDF. Sportovní svazy doporučují používat u lékařů právě tuto žádost o posouzení zdravotní způsobilosti.

Akceptovány budou i jiné podoby formulářů, ze kterých bude však jasně patrné, o jaký typ prohlídky (výkonnostní – vrcholová, vstupní – pravidelná – mimořádná) se jedná a pro jakou konkrétní sportovní disciplínu jde.

Legislativa

Každá hráčka či hráč fotbalu musí TJ před zahájením sportovní činnosti svým písemným prohlášením potvrdit svou zdravotní způsobilost ke hraní fotbalu. Tato povinnost vychází z platných zákonů a vyhlášek a také ze striktního požadavku soutěžního řádu Fotbalové asociace ČR (FAČR).

Od 1. 1. 2014 je účinná Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

Výše zmíněná vyhláška definuje, kdo je „výkonnostní sportovec“, kdo „vrcholový sportovec“, a jaké typy lékařských prohlídek musí úspěšně absolvovat pro provozování určitého druhu sportovní činnosti.

 • Výkonnostním sportovcem je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje, a která je registrována v organizaci, která organizuje sportovní soutěže.
 • Vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní reprezentace nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců.

Každý hráč v jakékoliv věkové kategorii hrající soutěž za oddíl, který je členem sportovního svazu, je z pohledu této vyhlášky považován pouze za výkonnostního sportovce.

TYPY LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:

 • vstupní lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to před registrací; při první prohlídce u lékaře (při změně lékaře může nový lékař provádět opět vstupní prohlídku, především pokud nemá k dispozici veškerou předchozí zdravotní dokumentaci sportovce);
 • pravidelnou lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec minimálně jednou za každých 12 měsíců.

OBSAH LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“:

 • rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
 • sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována; 
 • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;
 • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.
 • rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.

Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje:

 • zjištění základní antropometrie;
 • standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG);
 • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.

Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření, laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku,.

FAQ - často kladené dotazy

Je potřeba zajít je svému praktickému lékaři či praktickému lékaři pro děti a dorost, a nebo vyhledat specializovaného lékaře v oboru tělovýchovné lékařství, se žádostí o lékařský posudek a absolvovat prohlídku.

Z hlediska startu v soutěžích, musí mít hráčka či hráč platný lékařský posudek v den nastoupení k utkání. Z hlediska vyhlášky Ministerstva zdravotnictví musí mít hráčka či hráč platný lékařský posudek již v době přípravy na účast v soutěži, tj. i během tréninků v oddíle.

Ano. Každá hráčka či hráč v jakékoliv věkové kategorii, tedy od fotbalové školičky po veterány, jenž se účastní tréninkové jednotky či nastupuje v soutěžích, musí absolvovat lékařskou prohlídku.

 

Ano, za lékařskou prohlídku si lékaři účtují poplatek. Avšak některé zdravotní pojišťovny tuto prohlídku hradí – informujte se proto u své zdravotní pojišťovny.

Ne. Lékařský posudek prozatím není přímo při soutěžních utkáních nijak kontrolován. Kopii lékařského posudku předáte odpovědné osobě svého oddílu, tj. trenérovi příslušné kategorie.

Po první vstupní lékařské prohlídce musí každý organizovaná sportovkyně / sportovec absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku minimálně jednou za 12 měsíců.

Je třeba mít lékařskou prohlídku se zaměřením na konkrétní sport. Z lékařského posudku musí být jasně patrné, že je hráčka či hráč zdravotně způsobilý hrát určitý sport, v našem případě tedy fotbal. Není-li to v lékařském posudku jasně uvedeno, nelze lékařský posudek použít.

Občas dochází  k omylu v podobě záměny zdravotní způsobilosti ke sportu za zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci / táboru. Druhá zmíněná způsobilost se řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb. § 9), který stanovuje platnost tohoto posudku po dobu 24 měsíců od data vystavení. Kdežto sportovní prohlídku, která se vyžaduje,  je nutné provést minimálně jednou za 12 měsíců.

Záleží na vašem praktickém lékaři, ale obvykle ne. Stačí jen při návštěvě lékaře přinést předvyplněnou žádost o provedení prohlídky. V případě, že budete chtít využít lékaře v oboru tělovýchovné lékařství, bude nutné se u tohoto specialisty objednat dopředu. Formulář žádosti o provedení prohlídky si můžete stáhnout na této stránce.

Hráčka či hráč účastnící se soutěží žádá o lékařskou prohlídku k výkonnostnímu sportu, pro sportovní disciplínu FOTBAL. Druh lékařské prohlídky žadatel volí podle toho, jestli již dříve lékařskou prohlídku absolvoval. Pokud NE, pak žádá o vstupní prohlídku. Pokud již dříve vstupní prohlídku absolvoval, žádá o pravidelnou prohlídku. Mimořádnou prohlídku by měl absolvovat každý, u koho došlo k závažné změně zdravotního stavu či nastala porucha vědomí, popř. bezvědomí, a také osoby mladších 18 let před zařazením do vyšší věkové kategorie, než odpovídá jejich věku. 

V takovém případě vás velmi pravděpodobně pošle na pracoviště, kde jsou schopni EKG měřit.

Praktický lékař má dán přesný postup, který má dodržet. Je vhodné případně na tento článek odkázat (předložit jej lékaři). Pokud by i nadále odmítal, je vhodné zvážit návštěvu jiného lékaře.